Hatályos: 2018. május 30. napjától

 

 

AGISANTÉ Healthcare Recruitment Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata

 

1.       Alapvető rendelkezések

 

1.1.    Az AGISANTÉ Healthcare Recruitment Kft. (székhely: 1027 Budapest, Fő utca 80. 2. em. 9/A.; cégjegyzékszám: 01-09-945133; adószám: 22928131-2-41; statisztikai számjele: 22928131-7810-113-01; képviseli: Guillaume Marie Daniel Bernard ügyvezető; a továbbiakban: AGISANTÉ Kft., illetve Társaság) egy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely a világ számos országában működő partnerein keresztül folytat határokon átívelő munkaközvetítő tevékenységet az egészségügyi szektorban dolgozó szakemberek számára.

 

1.2.    A Társaság, mint adatkezelő, valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

 

1.3.    A Társaság a munkaközvetítői tevékenysége folytatása során jelen Szabályzatban foglaltak szerint biztosítja az egyes munkakereső ügyfelek és a munkaközvetítés során közreműködő természetes személyek (a továbbiakban együtt Ügyfelek vagy Érintettek) személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

 

1.4.    Az AGISANTÉ Kft. külön kiemeli, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

 

1.5.    A Társaság e tevékenységét a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) /32016R0679/ (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett végzi.

1.6.    Jelen Szabályzat célja az adatok kezelésére vonatkozó speciális, a Társaság működése során jelentkező egyedi szabályok meghatározása annak érdekében, hogy valamennyi Érintett természetes személy magánszféráját tiszteletben tartsa az AGISANTÉ Kft. által végzett adatkezelések jogszabályi kereteinek biztosításával, az adatbiztonság követelményeinek való megfelelés elősegítésével, a jogosulatlan adatkezelés megakadályozásával, az adatvédelem szempontjából szükséges intézkedések megtételével, így különösen a Társaság munkavállalónak adatvédelem szempontjából releváns felelősségének meghatározásával illetőleg az információs önrendelkezési jog és személyes adatvédelem biztosításával.

1.7.    A Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság által Magyarország területén folytatott minden, a természetes személy munkakereső Ügyfél vagy más Érintett partner adatait érintő adatkezelésre és adatfeldolgozásra, a Társaság és más adatkezelők között lezajló személyes adatokat érintő kommunikációra, adattovábbításra. A jogi személyek, illetve jogi személynek nem minősülő szervezetek adataira vonatkozó adatkezelésre és adatfeldolgozásra a jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az AGISANTÉ Kft. valamennyi szervezeti egységére, alkalmazottjára, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, adatkezelést végző valamennyi személyre.

1.8.    Az AGISANTÉ Kft fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására. A Társaság a jelen Szabályzatot a vonatkozó jogszabályi rendelkezések aktuális változásait nyomon követve rendszeresen és – a kialakult jó gyakorlatot is átvéve – folyamatosan felülvizsgálja, harmonizálja és a honlapján közzéteszi.

 

2.       Adatkezelés folyamata

 

2.1.    A Társaság adatkezelési tevékenysége azáltal kezdődik meg, hogy a munkakereső Ügyfél közvetlenül, vagy a Társaság közvetítő partnere elektronikus levélben megküldi számára az álláskereső saját készítésű szakmai önéletrajzát. Ezen dokumentum átvételének időpontja az elektronikus levél Társaság általi megnyitásának időpontja. Az Ügyfél az önéletrajza közvetlenül a Társaság részére történő vagy annak közvetítő partnere általi megküldése úgy tekintendő, hogy önkéntes hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez.

 

2.2.    Az önéletrajz megküldésével lehetőség szerint egyidejűleg az álláskereső Ügyfél és a Társaság között az állásközvetítésre papír alapú szerződés is köttetik.

 

2.3.    Az AGISANTÉ Kft. az elektronikus levélben beérkezett dokumentumokat bérelt tárhelyszolgáltatás útján tárolja oly módon, hogy azokhoz a Társaság ügyvezetőjén kívül csak az adatfeldolgozásra feljogosított munkatársa férhet hozzá jelszóval védett számítógépről történő bejelentkezést követően. A Társaság a munkakereső Ügyfél ezen dokumentumát beérkezést követően álnevesíti, egyes személyes adatoktól (név, születési név, születési hely, idő, anya születési neve, lakóhely, levelezési cím, telefonos és elektronikus elérhetőség, útlevél vagy más fényképes személyazonosító okmány száma) mentesíti, és csak ezt követően küldi ki a munkaadó partnereinek a munkavállaló ajánlása végett. Az álnevesítés oly módon történik, hogy az önéletrajz egy másként elmentett elektronikus példányán a pályázó opcionálisan elhelyezett fényképén, nemén, családi állapotán, állampolgárságán és végzettségi adatain valamint egyéb releváns státusadatán (különösen munkanélküli/diák/GYES/GYED/nyugdíjas) – mint a kiválasztáshoz nélkülözhetetlen adatokon – kívül minden egyéb adatot kitöröl az adatfeldolgozó és egy egyedileg generált azonosító számmal látja el a dokumentumot. Az álláskeresői azonosító számokat szintén egy, a fent írt szerveren tárolt dokumentumban tartja nyilván. A munkaadó partner a munkavállaló személyes adatait csak abban az esetben kapja meg az általa megjelölt elektronikus levelezési címre, miután írásban jelzi a Társaság felé, hogy a munkakeresővel munkaszerződést vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyt kíván létesíteni és ezzel egyidejűleg ilyen irányú szándékát a Társaság felé az álláskereső is írásban kifejezésre juttatja. Az AGISANTÉ Kft. és a munkakereső között papír alapon köttetett, közvetítés lefolytatására szóló szerződéseket és más, a munkakereső Ügyfél vagy egyéb Érintett személyes adatait tartalmazó fizikai adathordozókat a Társaság a székhelyén egy zárt irattárolóban tárolja. Ezekhez szintén csak az adatkezelésre feljogosított személyek férhetnek hozzá.

 

2.4.    A AGISANTÉ Kft. az Ügyféllel személyes elbeszélgetésre is sort keríthet a közvetítési folyamat során. Ez telefonon, illetve képet és hangot egy időben közvetítő eszköz (pl. skype) útján kerül lebonyolításra. Az állásinterjú keretében tartott ilyen beszélgetésekről a Társaság felvételt és feljegyzéseket készít, és azokat a kapcsolódó adatokkal együtt tárolja. E körben az adatkezelés célja az Ügyfél kiközvetítéséhez szükséges személyi és szakmai kvalitással összefüggő adatok összegyűjtése, rögzítése, szükség esetén utólagos igazolása, alátámasztása. Az adatkezelés e körben az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A beszélgetések rögzítése során kezelt adatok körébe tartozik az Ügyfél neve, hívószám és/vagy DNS cím, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a beszélgetés kép és/vagy hangfelvétele, jegyzetdokumentumai, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.

2.5.    A Társaság más esetleges szerződéses természetes személy partnerei (különösen közvetítők, munkáltatók) adatait a fent írt szerveren és/vagy papír alapon a székhelyén tárolja, azokat ki nem szolgáltatja.

 

2.6.    Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a GDPR-nek való megfelelés bizonyítása érdekében nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Az adatkezelő ezen nyilvántartását a felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kérésre hozzáférhetővé teszi az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

 

2.7.      E nyilvántartás részletes szabályairól jelen Szabályzat 5. pontja rendelkezik részletesen.

 

2.8.    A Társaság saját munkavállalóinak személyes adatainak kezelésekor is érvényesülnie kell az adatvédelmi alapelveknek. A munkavállalók személyes adatainak kezelésére a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadók. A beérkező álláspályázatokban szereplő adatok a pályázó személyes adatának minősülnek, amelyek vonatkozásában az AGISANTÉ Kft. értelemszerűen alkalmazza jelen Szabályzat rendelkezéseit és az önéletrajz megküldését önkéntes hozzájárulásnak minősíti. Ezen személyes adatokat az irodavezető kezeli. Az álláspályázatok során a Társaság birtokába került, felvételt nem nyert pályázókra vonatkozó adatok a pályázat lezárása után nyomban törlésre kerülnek. Ezen határidő meghosszabbodhat abban az esetben, ha a sikertelen pályázatot benyújtó a sikertelenségről értesítő tájékoztatás nyomán írásban maga kéri, hogy a Társaság a partnereinek küldje tovább a pályázati anyagát a pályázó álláshoz segítése céljából. Ekkor az irat- és adatmegsemmisítésre szabott határidő 90 nap.

 

3.       Az adatkezelés célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama, a kezelt adatok köre valamint az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján

 

3.1.    Az AGISANTÉ Kft. álláskereső Ügyfelei és szerződéses természetes személy partnerei és egyéb Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatait kizárólag munkaközvetítő tevékenysége végzéséhez használja: ezek alapján tájékoztatja a munkáltatókat a rendelkezésre álló szakemberek számáról, végzettségéről, szakismeretéről és országonkénti megoszlásáról, valamint tartja a kapcsolatot az álláskeresőkkel és tájékoztatja őket a munkalehetőségeket illető kérdésekben.

 

3.2.    Az adatkezelés minden esetben az álláskereső Ügyfél és más Érintett előzetes, kifejezett, írásba foglalt beleegyező nyilatkozatán alapul, amely megtételére minden esetben az adatkezelő által – írásbeli, illetve szükség szerint kiegészítésként szóval – nyújtott kimerítő tájékoztatást követően kerül sor. Jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntesség.

 

3.3.    A Társaság a munkakereső Ügyfelei adatait és az azokat tartalmazó iratokat az átvételt követő legfeljebb tíz évig tárolja abban az esetben, ha az álláskereső ezt kifejezetten, írásban nyilatkozva kéri azzal a céllal, hogy a Társaság ezen időszak alatt további állásajánlatokkal is megkeresse. Ha az álláskereső ezt nem kéri, vagy ezt kifejezetten elutasítja, úgy a Társaság a munkaadónak a munkajogviszony létesítéshez történő adatszolgáltatást követően a munkakereső adatait nyomban törli a nyilvántartásából, és az iratait megsemmisíti. További tíz évre történő adatkezeléshez ismételten – ezen időszak elteltét megelőzően – nyilatkoztatni kell a munkakeresőket a fent írt módon. Ha azok nem tesznek nyilatkozatot, vagy az adatkezelés ellen kifejezetten tiltakoznak, úgy ezen álláskeresők adatait és iratait a Társaság haladéktalanul törli és megsemmisíti.

3.4.    Az egyéb szerződéses természetes személy partnerei adatait és iratait illetően – amennyiben azokra már nincs a  Társaságnak szüksége a tevékenysége végzéséhez, úgy – nyomban, de – amennyiben ehhez a partner kifejezetten hozzájárul, úgy legfeljebb tíz év megőrzést követően – legkésőbb tizedik év eltelte után megsemmisíti. A tízéves időtartam elteltét megelőzően – amennyiben ez szükségesnek mutatkozik – a partneri viszony meghosszabbításáról szóló döntés esetén annak magában kell foglalnia a partner adatkezeléshez való hozzájárulását is legfeljebb további tíz évre.

3.5.    A számviteli és adójogszabályok rendelkezései értelmében a számviteli bizonylatokon rögzítésre kerülő adatokat – melyek az ügyfél vagy más befizető személy: neve, címe, fizetett összeg, dátum – a Társaság köteles kezelni, azaz megőrizni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylat keletkezésétől számított 8 év időtartamig. Ezen adatok tekintetében adattovábbítás történik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. Ezen bizonylatokat a Társaság nyolc év eltelte után megsemmisíti, a rajtuk szereplő adatokat pedig törli, – kivéve a fent írt azon esetet, ha az ügyfél vagy partner adatának további kezelését kéri a fent írt célból és időtartamra.

3.6.    A Társaság a GDPR 5. cikk (1) és (2) bekezdéseiben foglalt valamennyi elv érvényre juttatására törekszik az adatkezelése során, nevezetesen:

 

A személyes adatok:

 

–        kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

–        gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

–        a Társaság adatkezelési céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);

–        pontosak és szükség esetén naprakészek; minden észszerű intézkedést megtesz a Társaság annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

–        tárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

–        kezelését oly módon végzi a Társaság, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

–        Az adatkezelő felelős ezen alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes a megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az Infotv. alapján az alábbi elvek érvényesülnek a Társaság gyakorlatában:

 

 • Személyes adat kizárólag meghatározott cél, jogosultság gyakorlás és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető (célhoz kötöttség elve);
 • Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie (tisztességes adatkezelés elve;
 • Csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen (adatminimalizálás elve);
 • A kezelt adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető (szükségesség elve).

 

3.7.    Az állásközvetítői tevékenysége végzése során az álláskeresők és más szerződéses partnerei által a Társaság rendelkezésre bocsátott és kezelt személyes adatok köre a következő:

 • név,
 • születési név,
 • születési hely, idő,
 • anya születési neve,
 • lakóhely,
 • levelezési cím,
 • telefonos és
 • elektronikus elérhetőség,
 • útlevél vagy más fényképes személyazonosító okmány száma,
 • anonimizálás során generált egyedi azonosító szám,
 • fényképmás,
 • nem,
 • családi állapot,
 • állampolgárság és
 • végzettségi adat, valamint
 • az azt hordozó okirat(másolat),
 • egyéb státus (különösen munkanélküli/diák/GYES/GYED/nyugdíjas),
 • bankszámlaszám és a számlát vezető bank neve és címe.

3.8.    A Társaság harmadik személynek minősülő természetes személyek semmilyen adatát nem tartja nyilván, valamint nem kezel különleges adatot, továbbá nem rögzít és tart nyilván az álláskereső Ügyfelekre valamint a szerződéses partnereire vonatkozó személyiséget, illetve érdeket sértő adatokat. Az álláskereső Ügyfél vagy más természetes személy szerződéses partner egyértelmű és kifejezett hozzájárulásának beszerzése szükséges a rá vonatkozó különleges adatok esetleges kezeléséhez, amelyben az adatkezelés célja is pontosan megjelölésre kerül.

 

3.9.    Ezen adatok forrása az álláskereső Ügyfél, illetve Érintett vagy más szerződéses partner.

 

4.       Adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

4.1.    Az AGISANTÉ Kft., mint adatkezelő a személyes adatokat a keletkezésük módjának megfelelően tárolja. Így az adatbiztonság elvének való megfelelés céljából az AGISANTÉ Kft. egyrészt az általa elektronikusan az ügyviteli programban tárolt adatokat egy külön adattárolás céljára készült, fokozott számítástechnikai biztonságú, tűzfallal és fizikai védelemmel is ellátott bérelt szerveren, másrészt a keletkezésük módjának megfelelően fizikai adathordozón (pl.: papír, lemez, stb.), azok eredeti formájában, illetve arról készített elektronikus másolat és elektronikus adat formájában, a papír és egyéb fizikai adathordozókon tárolt adatokat zárt irattárban, illetve szekrényben tárolja a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok betartása mellett. Az AGISANTÉ Kft. a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok betartása mellett kezel valamennyi adatot. A Társaság, mint adatkezelő által, a személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során igénybe vett és alkalmazott valamennyi informatikai, számítástechnikai rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosultak számára hozzáférhető, az adatok sérthetetlensége biztosított. Az AGISANTÉ Kft.  mint adatkezelő által, a személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során igénybe vett és alkalmazott valamennyi informatikai, számítástechnikai rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosultak számára hozzáférhető, az adatok sérthetetlensége biztosított. A fentiekkel összhangban az adatkezelő által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított. Az AGISANTÉ Kft. az  adatkezelése során valamennyi szükséges intézkedést megtett és megtesz, illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban az adatkezelő által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított.

 

4.2.    Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személy álláskeresők vagy egyéb természetes személy partnerek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben a személyes adatok álnevesítését és titkosítását, valamint a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét, fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani, az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

4.3.    A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor a Társaság kifejezetten figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

4.4.    Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Ezen rendelkezés az alkalmazott munkaköri leírásában is rögzítésre kerül.

 

4.5.    Az esetleges adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintett természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

4.6.    Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

 

Az adatkezelő által tett bejelentésben minimum

 

–        ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,

–        közölni kell a tájékoztatást nyújtó esetleges egyéb kapcsolattartó partner nevét és elérhetőségeit,

–        ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,

–        ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

4.7.    A fent írtak teljesítése során ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

 

4.8.    Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

4.9.    Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett természetes személy álláskeresők és egyéb Érintett természetes személy partnerek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a egyéb kapcsolattartó partner nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket és ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az Érintettnek nem kell ezen külön tájékoztatást megadni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

–        az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

–        az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

–        a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

4.10.  Ha az adatkezelés valamely típusa –, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy álláskeresők és más természetes személy partnerek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek. A hatásvizsgálat kiterjed legalább: a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket, az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára, valamint az Érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára és a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az Érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.

 

4.11.  Az adatkezelő adott esetben – a kereskedelmi érdekek vagy a közérdek védelmének vagy az adatkezelési műveletek biztonságának sérelme nélkül – kikéri az Érintettek vagy képviselőik véleményét a tervezett adatkezelésről.

 

4.12.  Az adatkezelő szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén ellenőrzést folytat le annak értékelése céljából, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e.

 

4.13.  Ha hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal. Az adatkezelő a felügyeleti hatósággal folytatott konzultáció során a felügyeleti hatóságot tájékoztatja:

 

–        adott esetben az adatkezelésben részt vevő adatkezelő, közös adatkezelők és adatfeldolgozók feladatköreiről, különösen vállalkozáscsoporton belüli adatkezelés esetén;

–        a tervezett adatkezelés céljairól és módjairól;

–        az Érintetteknek a GDPR szerint fennálló jogainak és szabadságainak védelmében hozott intézkedésekről és garanciákról;

–        adott esetben, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről;

–        az adatvédelmi hatásvizsgálatról;

–        felügyeleti hatóság által kért minden egyéb információról.

 

4.14.  Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő – külön engedély nélküli – továbbítására akkor kerülhet sor, ha az Európai Unió Bizottsága megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít.

 

4.15.  A Bizottság határozata hiányában az adatkezelő vagy adatfeldolgozó csak abban az esetben továbbíthat személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó a GDPR szerint megfelelő garanciákat nyújtott, és csak azzal a feltétellel, hogy az Érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre.

 

4.16.  A fent írt megfelelőségi határozat, illetve megfelelő garanciák hiányában a személyes adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vagy többszöri továbbítására csak az alábbi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén kerülhet sor:

 

–        az Érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról;

–        az adattovábbítás az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az Érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;

–        az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az Érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;

–        az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges – feltéve, hogy azt uniós vagy az adatkezelőre vonatkozó tagállami jog elismeri;

–        az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;

–        az adattovábbítás az Érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;

–        a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

 

4.17.  Ha az adattovábbítás nem alapulhat megfelelőségi határozaton vagy megfelelőségi garancián, és az egyedi helyzetekre vonatkozó eltérések egyike sem alkalmazandó, harmadik országok és nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás csak akkor történhet, ha az adattovábbítás nem ismétlődő, csak korlátozott számú Érintettre vonatkozik, az adatkezelő olyan kényszerítő erejű jogos érdekében szükséges, amely érdekhez képest nem élveznek elsőbbséget az Érintett érdekei, jogai és szabadságai, és az adatkezelő az adattovábbítás minden körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat alapján megfelelő garanciákat nyújtott a személyes adatok védelme tekintetében. Az adatkezelő a vizsgálat tényét és eredményét az adatkezelési tevékenységéről vezetett nyilvántartásban rögzíti. Az adatkezelőnek ilyen esetben tájékoztatnia kell a felügyeleti hatóságot az adattovábbításról. Az adatkezelő – a személyes adatok megszerzésének időpontjában a GDPR szerint az Érintett rendelkezésére bocsátandó információk nyújtásán kívül – az Érintettet tájékoztatja az adattovábbításról, valamint az adatkezelő kényszerítő erejű jogos érdekéről.

 

4.18.  A fent írt, nyilvánosság tájékoztatását szolgáló, és/vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető nyilvántartásból származó adatok továbbítása nem érintheti a nyilvántartásban szereplő személyes adatok vagy személyes adatok kategóriáinak összességét. Ha a nyilvántartásba kizárólag olyan személyek tekinthetnek be, akiknek ehhez jogos érdeke fűződik, az adattovábbításra kizárólag e személyek kérelmére kerülhet sor, illetve abban az esetben, ha ők a címzettek.

 

5.       Az adatkezelő adatai, elérhetősége, az adatkezelő és adatfeldolgozó feladatai, átláthatóság, az adatok megismerése és az arra jogosultak köre

 

5.1.    Az adatkezelő adatai:

 

 • AGISANTÉ Kft.
 • Székhely: HU-1027 Budapest, Fő utca 80. 2. em. 9/A.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-945133
 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 22928131-2-4
 • Telefon: +36 1 302 2680
 • Fax: +36 1 224 0389
 • E-mail: info@agisante.com

 

5.2.    Az adatok megismerésére, adatkezelésre jogosultak köre, munkakör szintű megjelöléssel: ügyvezető és irodavezető azzal, hogy az irodavezető adatfeldolgozói minőségben kezeli az adatokat. AZ AGISANTÉ Kft. szervezetén belül adatkezelést végző személy a tevékenységi körén belül felelős az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és

nyilvánosságra hozataláért, valamint az adatok pontos, követhető dokumentálásáért. Az adatkezelést végző személy tevékenysége során kezeli és megőrzi a feladata ellátása során birtokába került adatokat; ügyel a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások biztonságos kezelésére és tárolására; gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá; betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat és belső utasításokat; haladéktalanul jelzi vezetője felé, amennyiben az adatvédelmi ügyben a felettes segítségére szorul; részt vesz az adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő oktatásokon. A jelen Szabályzat 5.12. és 5.13. pontjában részletezett belső adatkezelési nyilvántartási rendszer a Társaság egyes adatkezeléseinek nyilvántartása. Az AGISANTÉ Kft. a nyilvántartásban haladéktalanul rögzíti az egyes új adatkezeléseket, és a korábbi adatkezelések változásait, míg a megszűnt adatkezeléssel érintett adatokat törli a nyilvántartásból.

 

5.3.    Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. Ha az az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos, az ezen intézkedések részeként az adatkezelő megfelelő belső adatvédelmi szabályokat is alkalmazhat.

 

5.4.    Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személy álláskereső Ügyfelek és más Érintett szerződéses természetes személy partnerek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ben foglalt követelmények teljesítéséhez és az Érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

 

5.5.    Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

5.6.    Mivel az adatkezelés céljait és eszközeit az AGISANTÉ Kft. a szerződött közvetítő partnereivel közösen határozza meg, így közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az e Szabályzat szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az Érintett jogainak gyakorlásával és a GDPR 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását, kivéve azt az esetet és annyiban, ha és amennyiben az adatkezelőkre vonatkozó felelősség megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog határozza meg. A megállapodásban az Érintettek számára kapcsolattartót lehet kijelölni, továbbá a megállapodásnak megfelelően tükröznie kell a közös adatkezelők Érintettekkel szembeni szerepét és a velük való kapcsolatukat. A megállapodás lényegét az Érintett rendelkezésére kell bocsátani.

 

5.7.    Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végezheti (adatfeldolgozó). Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

5.8.    Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.

 

5.9.    Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján létrejött olyan – az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az Érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó – írásbeli szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben. A szerződés előírja, hogy az adatfeldolgozó:

 

–        a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja;

–        biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;

–        meghozza a GDPR 32. cikkében előírt, az adatkezelés biztonságát szolgáló  intézkedéseket;

–        tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan a GDPR vonatkozó rendelkezéseiben említett feltételeket;

–        az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az Érintett GDPR III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;

–        segíti az adatkezelőt a GDPR 32–36. cikkei szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;

–        az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;

–        az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatkezelő kötelezettségei teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ennek keretében az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a GDPR-t vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

 

5.10.  Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami jog alapján létrejött írásos szerződés vagy más írásba foglalt jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött, fent említett szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

 

5.11.  Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

 

5.12.  Az adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselője a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről írásbeli nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 

–        az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;

–        az adatkezelés céljai;

–        az Érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

–        olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

–        adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;

–        ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

–        ha lehetséges, a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 

5.13.  Az adatfeldolgozó és – ha van ilyen – az adatfeldolgozó képviselője írásba foglalt nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 

–        az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;

–        az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;

–        adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;

–        ha lehetséges, a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 

5.14.  Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselője megkeresés alapján a felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást.

 

5.15.  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselője feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal – annak megkeresése alapján – együttműködik.

 

5.16.  Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR szerint szükséges valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást (13-14. cikk, valamint 15-22. cikk és 34. cikk) tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatást is adhat, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

 

5.17.  Az adatkezelő elősegíti az Érintett GDPR 15–22. cikk szerinti jogainak (az Érintett hozzáférési joga, helyesbítéshez és törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatal esete) a gyakorlását. Azokban az esetekben, amikor az adatkezelő nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet és erről őt lehetőség szerint megfelelő módon tájékoztatja, az adatkezelő az Érintett 15–22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani.

 

5.18.  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

5.19.  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint illetékes felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

5.20.  A fent említett információk és tájékoztatás nyújtása és intézkedés díjmentesen történik. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

–        észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

–        megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést

 

5.21.  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

 

5.22.  A GDPR rendelkezéseinek (különösen 11. cikk) sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

6.       A természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatás nyújtásának szabályai

 

6.1.    Ha az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 

–        az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

–        az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

–        a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

–        a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén (azaz, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges), az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

–        adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

–        adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkében, a 47. cikkében vagy a 49. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett (megfelelő garanciák alapján történő, kötelező erejű vállalati szabályok, különös helyzetekben biztosított eltérések) adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

 

6.2.    A fent említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az Érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 

–        a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

–        az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

–        a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (Érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés) vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (különleges személyes adatoknak az Érintett kifejezett hozzájárulásával történő kezelése) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

–        a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

–        arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

–        a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

6.3.    Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és a fent említett minden releváns kiegészítő információról.

 

6.4.    A fent írt tájékoztatási kötelezettség nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az Érintett már rendelkezik az információkkal.

 

6.5.    Ha a személyes adatokat az adatkezelő nem az Érintettől szerezte meg, az adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 

–        az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

–        az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

–        a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

–        az Érintett személyes adatok kategóriái;

–        a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

–        adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás (megfelelő garanciák alapján történő, kötelező erejű vállalati szabályok, különös helyzetekben biztosított eltérések) esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

 

6.6.    Ezen utóbbi, fent említett információk mellett az adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja az Érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

 

–        a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

–        ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul (adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges), az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

–        az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való joga;

–        a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (Érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés) vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (különleges személyes adatoknak az Érintett kifejezett hozzájárulásával történő kezelése) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

–        a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

–        a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e és;

–        a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

6.7.    Ha a személyes adatokat az adatkezelő nem az Érintettől szerezte meg, adatkezelő a fent említett tájékoztatást és kiegészítő tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 

–        a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

–        ha a személyes adatokat az Érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

–        ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

 

6.8.    Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet erről az eltérő célról és a fent említett minden releváns kiegészítő információról.

 

6.9.    Ha a személyes adatokat az adatkezelő nem az Érintettől szerezte meg, az ezen esetre vonatkozó tájékoztatási eljárást nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 

–        az Érintett már rendelkezik az információkkal;

–        a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben a tájékoztatási kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

–        az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az Érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

–        a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 

7.       Az Ügyfelek és más Érintettek személyes adataikhoz történő hozzáférési joga, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való joguk gyakorlása

 

7.1.    Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

–        az adatkezelés céljai;

–        az érintett személyes adatok kategóriái;

–        azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

–        adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

–        az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

–        a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

–        ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

–        a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

7.2.    Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

7.3.    Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek összege oldalanként 200,- Ft. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

7.4.    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

7.5.    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

–        a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

–        az Érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

–        az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

–        a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

–        a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

–        a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

7.6.    Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fent írtak szerint törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

7.7.    Az adatkezelő törlési kötelezettségére vonatkozó, fent írt rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

–        a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

–        a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

–        a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

–        a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

–        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.8.    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

–        az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

–        az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–        az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–        az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

7.9.    Ha az adatkezelés a fent írtak alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.10.  Az adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

7.11.  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a GDPR 16. cikk, a GDPR 17. cikk (1) bekezdése, illetve a GDPR 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

7.12.  Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (adatok hordozhatóságához való jog), ha:

 

–        az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

–        az adatkezelés automatizált módon történik.

 

7.13.  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

7.14.  E jog gyakorlása azonban nem sértheti a GDPR 17. cikket (törléshez való jog). Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

7.15.  Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

7.16.  Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) (adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.17.  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

7.18.  Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

7.19.  A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

7.20.  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

7.21.  Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

7.22.  Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

7.23.  Ezen rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 

–        az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

–        meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

–        az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

7.24.  A fent írt utóbbi két esetben az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. Ezen döntések azonban nem alapulhatnak a személyes adatoknak a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

8.       Jogorvoslat

 

8.1.      Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit

 

8.2.      Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

8.3.      Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a GDPR 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

8.4.      A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, GDPR 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR előírásainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

8.5.      Ha az adatkezelő az Érintett adatainak kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

9.       Egyéb rendelkezések

 

9.1.    A GDPR által meghatározott legfontosabb fogalmak:

 

9.1.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; (jelen Szabályzat alkalmazásában ez alatt értendő minden olyan természetes személy, akiknek a személyes adatai kezelésére sor kerül, így az Ügyfél és más a munkaközvetítés során közreműködő természetes személy);

9.1.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

9.1.3. „az adatkezelés korlátozása” : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

9.1.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

9.1.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

9.1.6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

9.1.7. „adatkezelő” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; (Jelen esetben ez az AGISANTÉ Kft. és annak ügyvezetője)

9.1.8. „adatfeldolgozó” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Jelen esetben ez az AGISANTÉ Kft. irodavezetője)

9.1.9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

9.1.10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

9.1.11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

9.1.12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

9.1.13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

9.1.14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

9.1.15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

9.1.16. „tevékenységi központ”:

a)       az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

b)      az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

9.1.17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

9.1.18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

9.1.19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

9.1.20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

9.1.21. „felügyeleti hatóság” : egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

9.1.22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a)       az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b)      az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c)       panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

9.1.23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a)       személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b)      személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

9.1.24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

9.1.25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 19 ) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

9.1.26. „nemzetközi szervezet” : a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

 

9.2.      Az Infotv. által meghatározott egyéb fogalmak:

 

9.2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

9.2.2. különleges adat:

a)       a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b)      az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

9.2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9.2.4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy (adatátvevő) számára történő hozzáférhetővé tétele;

9.2.5  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

9.2.4. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

9.2.5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

9.2.6. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

9.2.7.   harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

10.     Záró rendelkezés

 

10.1.  Jelen Szabályzat 2018. május 30. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a korábban kiadott Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

 

Budapest, 2018. május 30.

Guillaume Marie Daniel Bernard

ügyvezető

AGISANTÉ Healthcare Recruitment Kft.

adatkezelő